Bases oficials

BASE 1ª.- Àmbit

A continuació es detallen les bases del concurs de nom Lliga Kalafat de Comprensió Lectora, el promotor de la qual és DIDACTA PLUS S.L. (NIF B67126607), d'ara endavant "els promotors" o "els organitzadors". Aquest concurs és d'àmbit nacional dirigit als usuaris del lloc web www.lligakalafat.com o als usuaris del lloc web www.ligakalafate.com (d'ara endavant "la web").

Seran considerats com a concursants exclusivament aquelles persones que, reunint els citats requisits, entrin a la web i participin en el concurs, inscrivint-se i respectant la mecànica detallada descrita més endavant.

BASE 2ª.- Participants

Per poder participar en el concurs, el concursant ha de tenir residència legal a Espanya. És un concurs destinat a escoles en el qual es permet també la participació de particulars. Tindran dret a participar com a alumnes únicament persones menors de 18 anys. No s'admet la inscripció de grups o empreses. Queda prohibida la participació dels empleats dels patrocinadors, així com dels proveïdors, empreses de serveis i signatures de consultoria que guardin alguna relació amb la competició, i de qualsevol familiar directe o persona que convisqui amb ells.

BASE 3ª.- Durada

La promoció s'iniciarà el divendres 15 de juny de 2018 a les 00:00, finalitzant el 15 de maig de 2019 a les 00h. Quedant a criteri dels organitzadors la seva ampliació en funció de l'èxit de la mateixa.

BASE 4ª.- Mecànica de la promoció

Per poder participar en el concurs, l'usuari haurà de registrar-se a la web www.lligakalafat.com o www.ligakalafate.com en la seva versió en castellà, deixant el seu nom, cognoms i e-mail en cas de ser un particular i nom, cognoms, e-mail i dades de l’escola en el cas de ser professor.

Una vegada registrada una escola o particular, es facilitarà a l'usuari un codi amb el qual haurà d'inscriure als seus fills o alumnes i fer servir al moment de la compra de llibres.

Els fills i alumnes inscrits en el concurs poden accedir als quiz dels llibres de la col·lecció Kalafat/Kalafate, i consultar els seus punts i lloc del ranking en el seu panell d'usuari. Hi ha un total de trenta quiz diferents, un per cada llibre que forma part de la competició. Aquests quiz estan composts per deu preguntes i dividits en tres categories diferents que sumen diferent puntuació addicional.

La primera categoria de llibres està composta per: El gos dels Baskerville, Ivanhoe, L’escarabat d’or, L’home invisible, L’Auca del senyor Esteve, Maurice o la cabana del pescador, Miquel Strogoff, Peter Pan, Seny i Sentiment i Un enemic del poble en la versió en català; i Don Quijote de la mancha, El escarabajo de oro, El hombre invisible, El perro de los Baskerville, Ivanhoe, La gitanilla, Miguel Strogoff, Peter Pan, Sentido y Sensibilidad i Un enemigo del pueblo en la versió en castellà. Sumen 9 punts per completar el quiz de cada llibre, més un punt, arribant a un total de 10 per llibre per cada resposta correcta.

La segona categoria de llibres està composta per: Capitans Valents, El Dr. Jekyll i Mr. Hyde, El comte de Montecristo, El llibre de la selva, El misteri de l’habitació groga, Frankenstein o el modern Prometeu, L’Odissea, Huckleberry Finn, Robinson Crusoe i Tristany i Isolda en la versió en català; i Capitanes Valientes, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El conde de Montecristo, El libro de la selva, El misterio del cuarto amarillo, Frankenstein o el moderno Prometeo, La Odisea, Huckleberry Finn, Robinson Crusoe i Tristán e Iseo en la versió en castellà. Sumen 6 punts per completar el quiz de cada llibre, més un punt, arribant a un total de 10 per llibre per cada resposta correcta.

La tercera categoria de llibres està composta per: Dràcula, El fantasma de Canterville, L’illa del tresor, La crida del bosc, La volta al món en 80 dies, Tom Sawyer, Mar i cel, Moby Dick, Oliver Twist i Romeo i Julieta en la versió en català; i Drácula, El fantasma de Canterville, La isla del tesoro, La llamada de lo salvaje, La vuelta al mundo en 80 días, Tom Sawyer, Lazarillo de Tormes, Moby Dick, Oliver Twist i Romeo y Julieta en la versió en castellà. Sumen 3 punts per completar el quiz de cada llibres, més un punt, arribant a un total de 10 per llibre per cada resposta correcta.

El concurs es basarà en la suma de punts de totes les participacions obtingudes fins a la data de tancament per determinar a les 3 escoles i els 20 alumnes guanyadors dels premis detallats en el punt següent.

Els organitzadors es posaran en contacte amb els guanyadors una vegada finalitzat el concurs. Es considerarà concursant tot aquell usuari que, a partir del moment en què reuneixi els requisits per participar, empleni el formulari i accepti les Bases Legals i la Política de Protecció de Dades.

Es consideraran guanyadors només els concursants que compleixin els requisits de compra establerts a la web i detallats en el punt següent.

Els registres rebuts fora del període promocional no es consideraran aptes per participar en el concurs. L'anunci dels guanyadors es comunicarà a partir dels 5 dies naturals després de la finalització del concurs.

BASE 5ª.- Premis i guanyadors

En funció de la seva posició en el rànquing a la finalització del període del concurs i amb la compra requerida validada, les escoles que més punts hagin obtingut aconseguiran:

  • 1 pissarra digital
  • Lot de llibres (amb un valor de 200 €)
  • Trofeu de guanyador

Al mateix temps, en funció de la seva posició en el rànquing a la finalització del període del concurs i amb la compra requerida validada, els participants, siguin alumnes o particulars, que més punts hagin obtingut aconseguiran:

  • 1 Tablet Innjoo F801 8” (amb un valor de 100 € o una de valor similar)
  • 2 llibres de la col·lecció Kalafat a triar
  • Medalla de guanyador

Selecció de guanyadors

La selecció dels guanyadors es farà en funció de la seva posició en el rànquing en finalitzar el termini del concurs.

Per poder optar a rebre el premi, el concursant haurà de complir els següents requisits de compra a la web www.castellnouedicions.com o www.almadrabaeditorial.com:

Si participa com a particular, ha d'haver realitzat una compra prèvia de 3 llibres de la col·lecció Kalafat abans de divendres 1 de març de 2019, utilitzant el seu codi facilitat en registrar-se en el concurs, a l'apartat corresponent dins de la web www.castellnouedicions.com o www.almadrabaeditorial.com.

Si participa com a professor, l’escola ha d'haver realitzat una compra prèvia de 50 llibres de la col·lecció Kalafat abans de divendres 1 de març de 2019, utilitzant el seu codi facilitat en registrar-se en el concurs, a l'apartat corresponent dins de la web www.castellnouedicions.com o www.almadrabaeditorial.com o mitjançant un comercial acreditat.

La compra de llibres a través dels llocs web de l'editorial estarà disponible pròximament. Qualsevol dubte o pregunta sobre el funcionament de la mateixa pot consultar-se enviant un e-mail a info@castellnouedicions.com o info@almadrabaeditorial.com, consultant un comercial acreditat o trucant al número de telèfon 934961400.

Els organitzadors contactaran amb els guanyadors per rebre els premis una vegada comprovades les compres realitzades a la web www.castellnouedicions.com o www.almadrabaeditorial.com segons ha estat establert en els paràgrafs anteriors, a través de l'e-mail requerit per participar en el concurs, per comunicar-los la seva condició de guanyadors.

Lliurament de premis

Cada guanyador haurà de confirmar que accepta el premi responent a l'e-mail rebut en el termini màxim de 7 dies naturals, juntament amb el seu Document Nacional d'Identitat o Passaport vigent (en el cas de ser un particular) o el NIF (en el cas de ser una escola) i prova de compra per acreditar que compleix amb els requisits de la promoció. Havent passat el període màxim de 7 dies naturals des de la primera comunicació amb el concursant, si no s'obtingués resposta, el seu premi passaria al següent classificat del rànquing.

Per poder lliurar el premi, el guanyador/a haurà de demostrar com a mínim la veracitat i exactitud de les següents dades: nom, cognoms, edat, adreça postal, telèfon, e-mail i compra verificada. En cas que el guanyador no pogués demostrar la veracitat de les dades facilitades en la inscripció a la promoció, perdrà el dret al premi.

Per fer efectiva l'acceptació del regal serà imprescindible que el premiat enviï un correu electrònic a l'adreça des de la qual se li ha enviat la notificació del premi, indicant el seu nom, cognoms, D.N.I., adreça i telèfon confirmant l'acceptació.

Els premis són nominatius i intransferibles, per tant, en cas que el/els premiat/s no acceptessin i/o renunciessin als mateixos, el premi s’atorgaria al següent classificat del rànquing.

El lliurament del premi es realitzarà transcorregut un període mínim d'1 mes des de la data en què es rebi l'acceptació per escrit del guanyador. El lliurament es realitzarà mitjançant l'enviament del premi corresponent al domicili del guanyador de forma gratuïta.

Una mateixa persona només pot rebre el premi una sola vegada.

BASE 6ª.- Protecció de dades

Al completar i enviar les seves dades personals a través d'aquesta promoció, el participant passarà a formar part de la base de dades de Boolino. A més, declara haver llegit i acceptat les bases de la Lliga i els termes de la seva Política de privacitat detallada a www.boolino.es/politica-de-privacidad/. Sense perjudici de l'anterior, el participant accepta expressament i inequívocament la recopilació i el processament de les seves dades personals (com s'identifiquen en la seva pPrivacitat) per Boolino, en un o més arxius sota la responsabilitat de Boolino, d'acord amb les finalitats indicades i la seva Política. De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea tractem les seves dades amb la finalitat de poder gestionar la seva relació comercial amb nosaltres així com les seves peticions, consultes i gestió de serveis administratius. Si vol exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat de les dades o limitació del tractament ho pot fer entrant a l'àrea "Les meves dades" dins de la web de Boolino www.boolino.es/usuarios/mis-datos/.

En aquest mateix moment i per garantir la correcta participació, el participant haurà d'acceptar les bases legals de DIDACTA PLUS S.L. acceptant la seva Política de privacitat detallada a Castellnou Edicions i Almadraba Editorial. Didacta Plus S.L. només utilitzarà les seves dades per a la gestió i enviament de butlletins, comunicacions comercials per mitjà de mitjans electrònics o telemàtics relatius als productes i serveis oferts als seus dos webs: www.castellnouedicions.com i www.almadrabaeditorial.com. Per accedir als seus drets de rectificació, supressió i modificació de dades i aplicació d'altres drets, poden consultar la Política de privacitat en aquest enllaç: Castellnou Edicions i Almadraba Editorial

BASE 7ª.- Propietat industrial i intel·lectual

Els noms, logotips, marques icones i qualsevol element que s'identifiquen amb l'organitzador i el promotor i són propietat dels mateixos.

BASE 8ª.- ALTRES ASPECTES

En cas de força major, l'organitzador i el promotor es reserven el dret a substituir els premis oferts per uns altres de similars característiques d'igual valor. En cap cas canviarà el regal pel seu valor en metàl·lic.

No s'acceptaran reclamacions sobre la promoció transcorreguts 3 mesos des de la finalització de la mateixa.

L'organitzador i el promotor no es responsabilitzaran de les possibles demores i pèrdues en la recepció dels premis ocorregudes per la gestió del Servei Postal de Correos o qualsevol altra agència de missatgeria utilitzada.

L'organitzador i el promotor es reserven el dret a evitar que sobre aquesta promoció s'estableixin sistemes d'especulació o de negocis. Per això podrà exercitar les accions legals que estimi oportunes.

L'organitzador i el promotor es reserven el dret, si concorre justa causa i prèvia comunicació, d'efectuar qualsevol canvi, suspendre, ampliar o prorrogar aquesta promoció.

L'organitzador i el promotor es reserven el dret d'eliminar a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció, així com si detectés alguna irregularitat en la mateixa.

Així mateix, l'organitzador i el promotor es reserven el dret d'eliminar tots els usuaris amb comptes de correus que resulti demostrable s'hagin creat utilitzant processos automàtics.

BASE 9ª.- Acceptació de les bases

La participació en la present promoció suposa l'acceptació íntegra de totes les clàusules contingudes en aquest document de bases.

BASE 10ª.- Comunicació de la promoció

Aquesta promoció es comunicarà per mitjà de la pàgina web del concurs. Els vint-i-tres (23) guanyadors seran contactats a través de l’e-mail i/o telèfon facilitats per part del professor o particular responsable per procedir a l'enviament del premi.

BASE 11ª.- Legislació aplicable

Les presents bases estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola concretament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. Els usuaris d'aquesta web són conscients de tot el que s'ha exposat i ho accepten voluntàriament.